当前位置:首页 > 尼加拉瓜剧 > 谁是匹夫:张飞来了_91-诚信-银子商 >

夜饮不知更漏永 ,张飞余酣困染朝阳。庭前莺燕乱丝簧 。醉眠犹未起,张飞花影满晴窗。###yè yǐn bú zhī gèng lòu yǒng  ,yú hān kùn rǎn cháo yáng 。tíng qián yīng yàn luàn sī huáng 。zuì mián yóu wèi qǐ ,huā yǐng mǎn qíng chuāng 。

见桐犹识井,张飞###jiàn tóng yóu shí jǐng ,张飞看柳尚知门。###kàn liǔ shàng zhī mén 。

谁是匹夫:张飞来了_91-诚信-银子商

花落空难遍,张飞###huā luò kōng nán biàn ,张飞莺啼静易喧。###yīng tí jìng yì xuān 。无人访语默,张飞###wú rén fǎng yǔ mò ,

谁是匹夫:张飞来了_91-诚信-银子商

张飞何处叙寒温。###hé chù xù hán wēn 。百年独如此,张飞###bǎi nián dú rú cǐ ,

谁是匹夫:张飞来了_91-诚信-银子商

张飞伤心岂复论。###shāng xīn qǐ fù lùn 。

大江一浩荡,张飞离悲足几重。###dà jiāng yī hào dàng ,lí bēi zú jǐ zhòng 。有客临风,张飞梦后拟、张飞池塘草。竟装怀、□愁多少。绿绮芳尊,映花月、东山道。正要。个卿卿、嫣然一笑。###yǒu kè lín fēng ,mèng hòu nǐ  、chí táng cǎo 。jìng zhuāng huái  、□chóu duō shǎo 。lǜ qǐ fāng zūn ,yìng huā yuè 、dōng shān dào 。zhèng yào  。gè qīng qīng 、yān rán yī xiào 。

翡翠楼高帘幕薄,张飞温家小玉妆台。画眉难称怯人催 。羞从面色起,张飞娇逐语声来。###fěi cuì lóu gāo lián mù báo ,wēn jiā xiǎo yù zhuāng tái 。huà méi nán chēng qiè rén cuī 。xiū cóng miàn sè qǐ ,jiāo zhú yǔ shēng lái 。门外木兰花艇子,张飞垂杨风扫纤埃。平湖一镜绿萍开。缓歌轻调笑,张飞薄暮采莲回。###mén wài mù lán huā tǐng zǐ ,chuí yáng fēng sǎo xiān āi  。píng hú yī jìng lǜ píng kāi 。huǎn gē qīng diào xiào ,báo mù cǎi lián huí 。

江南又叹流寓。指芳物 、张飞伴人迟暮。搅晴风絮。弄寒烟雨。春去更无寻处。###jiāng nán yòu tàn liú yù 。zhǐ fāng wù 、张飞bàn rén chí mù 。jiǎo qíng fēng xù 。nòng hán yān yǔ 。chūn qù gèng wú xún chù 。石城楼观青霞举。想艇子、张飞寄谁容与。断云荆渚 。限潮湓浦。不见莫愁归路。###shí chéng lóu guān qīng xiá jǔ 。xiǎng tǐng zǐ 、张飞jì shuí róng yǔ 。duàn yún jīng zhǔ 。xiàn cháo pén pǔ 。bú jiàn mò chóu guī lù 。

塞尔维亚剧