当前位置:首页 > 美国剧 > 奇才工坊第二季_集结-上下分-总行 >

春到园林能几许。昨夜疏疏,工坊过却催花雨。暖日晴岚原上路。雕鞍暂系芳菲树。###chūn dào yuán lín néng jǐ xǔ 。zuó yè shū shū  ,工坊guò què cuī huā yǔ 。nuǎn rì qíng lán yuán shàng lù 。diāo ān zàn xì fāng fēi shù 。

一纸乡书来万里。问我何年,工坊真个成归计。白首送春拚一醉。东风吹破千行泪。###yī zhǐ xiāng shū lái wàn lǐ 。wèn wǒ hé nián ,工坊zhēn gè chéng guī jì 。bái shǒu sòng chūn pīn yī zuì 。dōng fēng chuī pò qiān háng lèi 。翠蛾羞黛怯人看。掩霜纨,工坊泪偷弹。且尽一尊 ,工坊收泪唱《阳关》 。漫道帝城天样远,天易见,见君难。###cuì é xiū dài qiè rén kàn 。yǎn shuāng wán ,lèi tōu dàn 。qiě jìn yī zūn ,shōu lèi chàng 《yáng guān 》 。màn dào dì chéng tiān yàng yuǎn  ,tiān yì jiàn ,jiàn jun1 nán 。

奇才工坊第二季_集结-上下分-总行

画堂新构近孤山 。曲栏干,工坊为谁安?飞絮落花,工坊春色属明年。欲棹小舟寻旧事,无处问,水连天。###huà táng xīn gòu jìn gū shān 。qǔ lán gàn ,wéi shuí ān ?fēi xù luò huā ,chūn sè shǔ míng nián 。yù zhào xiǎo zhōu xún jiù shì ,wú chù wèn  ,shuǐ lián tiān  。乳燕飞华屋 。悄无人、工坊桐阴转午,工坊晚凉新浴。手弄生绡白团扇,扇手一时似玉。渐困倚、孤眠清熟。帘外谁来推绣户 ,枉教人、梦断瑶台曲。又却是,风敲竹。###rǔ yàn fēi huá wū 。qiāo wú rén 、tóng yīn zhuǎn wǔ ,wǎn liáng xīn yù 。shǒu nòng shēng xiāo bái tuán shàn ,shàn shǒu yī shí sì yù 。jiàn kùn yǐ 、gū mián qīng shú 。lián wài shuí lái tuī xiù hù ,wǎng jiāo rén 、mèng duàn yáo tái qǔ 。yòu què shì ,fēng qiāo zhú 。石榴半吐红巾蹙。待浮花、工坊浪蕊都尽,工坊伴君幽独。秾艳一枝细看取,芳心千重似束。又恐被、秋风惊绿。若待得君来向此,花前对酒不忍触。共粉泪,两簌簌。###shí liú bàn tǔ hóng jīn cù 。dài fú huā 、làng ruǐ dōu jìn ,bàn jun1 yōu dú 。nóng yàn yī zhī xì kàn qǔ ,fāng xīn qiān zhòng sì shù 。yòu kǒng bèi 、qiū fēng jīng lǜ 。ruò dài dé jun1 lái xiàng cǐ ,huā qián duì jiǔ bú rěn chù 。gòng fěn lèi ,liǎng sù sù 。

奇才工坊第二季_集结-上下分-总行

簌簌无风花自堕。寂寞园林,工坊柳老樱桃过。落日有情还照坐,工坊山青一点横云破。###sù sù wú fēng huā zì duò 。jì mò yuán lín ,liǔ lǎo yīng táo guò 。luò rì yǒu qíng hái zhào zuò ,shān qīng yī diǎn héng yún pò 。路尽河回人转舵。系缆渔村,工坊月暗孤灯火。凭仗飞魂招楚些,工坊我思君处君思我。###lù jìn hé huí rén zhuǎn duò 。xì lǎn yú cūn ,yuè àn gū dēng huǒ 。píng zhàng fēi hún zhāo chǔ xiē ,wǒ sī jun1 chù jun1 sī wǒ  。

奇才工坊第二季_集结-上下分-总行

湖上与张先同赋,工坊时闻弹筝 凤凰山下雨初晴 ,工坊水风清,晚霞明。一朵芙蕖 ,开过尚盈盈。何处飞来双白鹭,如有意,慕娉婷。###hú shàng yǔ zhāng xiān tóng fù ,shí wén dàn zhēng

忽闻江上弄哀筝,工坊苦含情,工坊遣谁听!烟敛云收,依约是湘灵 。欲待曲终寻问取,人不见,数峰青 。###fèng huáng shān xià yǔ chū qíng ,shuǐ fēng qīng ,wǎn xiá míng 。yī duǒ fú qú ,kāi guò shàng yíng yíng  。hé chù fēi lái shuāng bái lù ,rú yǒu yì ,mù pīng tíng 。上尽玉梯云,工坊还见一番佳节。惆怅旧时行处 ,工坊把青青轻折 。###shàng jìn yù tī yún ,hái jiàn yī fān jiā jiē 。chóu chàng jiù shí háng chù ,bǎ qīng qīng qīng shé  。

倚阑人醉欲黄昏,工坊飞鸟望中灭。天面碧琉璃上,工坊印弯弯新月。###yǐ lán rén zuì yù huáng hūn ,fēi niǎo wàng zhōng miè  。tiān miàn bì liú lí shàng ,yìn wān wān xīn yuè 。病里不知春早晚,工坊惊心绿暗红稀。起来初试薄罗衣。多情海燕,工坊还傍旧梁飞。###bìng lǐ bú zhī chūn zǎo wǎn ,jīng xīn lǜ àn hóng xī  。qǐ lái chū shì báo luó yī 。duō qíng hǎi yàn ,hái bàng jiù liáng fēi  。

瘦损休文谁记得,工坊空将销臂频围 。眼前都是去年时。不堪追想,工坊魂断画楼西。###shòu sǔn xiū wén shuí jì dé ,kōng jiāng xiāo bì pín wéi 。yǎn qián dōu shì qù nián shí 。bú kān zhuī xiǎng ,hún duàn huà lóu xī 。工坊龟坼沟塍压堤。三农终日望云霓。一番甘雨报佳时。###guī chè gōu chéng yā dī 。sān nóng zhōng rì wàng yún ní 。yī fān gān yǔ bào jiā shí 。

大陆剧