当前位置:首页 > 巴巴多斯剧 > 济公[1985版]_91y-金豆-商人 >

易挑锦妇机中字。难得玉人心下事。男儿西北有神州 ,莫滴水西桥畔泪。###yì tiāo jǐn fù jī zhōng zì 。nán dé yù rén xīn xià shì 。nán ér xī běi yǒu shén zhōu ,mò dī shuǐ xī qiáo pàn lèi 。

鲸口吸,银瓶泻。蝇头字,篝灯写。数而今铁笔 ,谁如公者。便合去开丞相阁,未应牵入耆英社。待调羹事了却归来,寻前话。###jīng kǒu xī ,yín píng xiè 。yíng tóu zì ,gōu dēng xiě 。shù ér jīn tiě bǐ ,shuí rú gōng zhě 。biàn hé qù kāi chéng xiàng gé  ,wèi yīng qiān rù qí yīng shè 。dài diào gēng shì le què guī lái ,xún qián huà 。鹤驭来时,长占定、一年清绝。九万里、纤云收尽 ,帝青空阔。月露偏为丹桂地,风霜欲放黄花节。听玉笙 、缥缈度侯山,吹初彻。###hè yù lái shí ,zhǎng zhàn dìng 、yī nián qīng jué 。jiǔ wàn lǐ 、xiān yún shōu jìn ,dì qīng kōng kuò 。yuè lù piān wéi dān guì dì ,fēng shuāng yù fàng huáng huā jiē 。tīng yù shēng 、piāo miǎo dù hóu shān ,chuī chū chè 。

济公[1985版]_91y-金豆-商人

曾直把 ,龙鳞批 。曾戏取,鲸牙拔。向绛河濯足 ,咸池晞发。俗子底量吾辈事,天仙不在_儒列。世岂无、瑶草与蟠桃,堪攀掇。###céng zhí bǎ ,lóng lín pī 。céng xì qǔ ,jīng yá bá 。xiàng jiàng hé zhuó zú ,xián chí xī fā 。sú zǐ dǐ liàng wú bèi shì ,tiān xiān bú zài _rú liè 。shì qǐ wú 、yáo cǎo yǔ pán táo ,kān pān duō 。屈指耆英,谁似得、三朝元老。尚留个、管夷吾在,何忧江表。世道方占公出处,裔夷争问今年貌 。怎不移 、此手整乾坤,长闲了。###qū zhǐ qí yīng ,shuí sì dé 、sān cháo yuán lǎo 。shàng liú gè 、guǎn yí wú zài ,hé yōu jiāng biǎo 。shì dào fāng zhàn gōng chū chù ,yì yí zhēng wèn jīn nián mào 。zěn bú yí 、cǐ shǒu zhěng qián kūn ,zhǎng xián le 。灵寿却 ,斑衣绕。如瓶李,如瓜枣。把禅龛闭定,怕蒲轮到。师尚父年浑未艾,中书令考犹为少。看画盆、岁岁浴曾玄,添怀抱。###líng shòu què ,bān yī rào 。rú píng lǐ ,rú guā zǎo 。bǎ chán kān bì dìng ,pà pú lún dào 。shī shàng fù nián hún wèi ài ,zhōng shū lìng kǎo yóu wéi shǎo 。kàn huà pén 、suì suì yù céng xuán ,tiān huái bào 。

济公[1985版]_91y-金豆-商人

怪雨盲风,留不住江边行色 。烦问讯、冥鸿高士 ,钓鳌词客。千百年传吾辈语,二三子系斯文脉。听王郎一曲玉箫声,凄金石。###guài yǔ máng fēng ,liú bú zhù jiāng biān háng sè 。fán wèn xùn 、míng hóng gāo shì ,diào áo cí kè 。qiān bǎi nián chuán wú bèi yǔ ,èr sān zǐ xì sī wén mò 。tīng wáng láng yī qǔ yù xiāo shēng ,qī jīn shí 。晞发处,怡山碧;垂钓处,沧溟白。笑而今拙宦,他年遗直。只愿常留相见面,未宜轻屈平生膝。有狂谈欲吐且休休,惊邻壁。###xī fā chù ,yí shān bì ;chuí diào chù ,cāng míng bái 。xiào ér jīn zhuō huàn ,tā nián yí zhí 。zhī yuàn cháng liú xiàng jiàn miàn ,wèi yí qīng qū píng shēng xī 。yǒu kuáng tán yù tǔ qiě xiū xiū ,jīng lín bì 。

济公[1985版]_91y-金豆-商人

笳鼓春城 ,处处有、丰年语笑。浑忘却、金莲前导 ,青藜下照。白雪唱来偏寡和,朱颜老去难重少。羡遨头、四十已专城,真英妙。###jiā gǔ chūn chéng ,chù chù yǒu 、fēng nián yǔ xiào 。hún wàng què 、jīn lián qián dǎo ,qīng lí xià zhào 。bái xuě chàng lái piān guǎ hé ,zhū yán lǎo qù nán zhòng shǎo 。xiàn áo tóu 、sì shí yǐ zhuān chéng ,zhēn yīng miào  。

奎文宠,崇儒教。田毛喜,宽租诏。有舂陵之什,无潮州表。怪雨盲风稀发作,华星秋月争光耀。看来年、此夜侍端门,开佳兆。###kuí wén chǒng ,chóng rú jiāo 。tián máo xǐ ,kuān zū zhào 。yǒu chōng líng zhī shí ,wú cháo zhōu biǎo 。guài yǔ máng fēng xī fā zuò ,huá xīng qiū yuè zhēng guāng yào 。kàn lái nián 、cǐ yè shì duān mén ,kāi jiā zhào 。听话危亭句景。芳郊迥、草长川永。不待崇冈与峻岭。倚栏杆,望无穷,心已领。###tīng huà wēi tíng jù jǐng 。fāng jiāo jiǒng 、cǎo zhǎng chuān yǒng 。bú dài chóng gāng yǔ jun4 lǐng 。yǐ lán gǎn ,wàng wú qióng ,xīn yǐ lǐng 。

万事浮云影。最旷阔、鹭闲鸥静 。好是炎天烟雨醒。柳阴浓,芰荷香,风日冷。###wàn shì fú yún yǐng 。zuì kuàng kuò 、lù xián ōu jìng 。hǎo shì yán tiān yān yǔ xǐng 。liǔ yīn nóng ,jì hé xiāng ,fēng rì lěng 。归。猎猎薰风颭绣旗。拦教住,重举送行杯。###guī 。liè liè xūn fēng zhǎn xiù qí 。lán jiāo zhù ,zhòng jǔ sòng háng bēi 。

蟠桃一熟九千年。仙家春色无边。画堂日暖卷非烟。昼永风妍。看取疏封汤沐,何妨频棹觥船。方瞳绿发对儒仙。岁岁尊前。###pán táo yī shú jiǔ qiān nián 。xiān jiā chūn sè wú biān 。huà táng rì nuǎn juàn fēi yān 。zhòu yǒng fēng yán 。kàn qǔ shū fēng tāng mù ,hé fáng pín zhào gōng chuán 。fāng tóng lǜ fā duì rú xiān 。suì suì zūn qián 。桃换肌肤菊换妆。只疑春色到重阳。偷将天上千年艳,染却人间九日黄。###táo huàn jī fū jú huàn zhuāng 。zhī yí chūn sè dào zhòng yáng 。tōu jiāng tiān shàng qiān nián yàn ,rǎn què rén jiān jiǔ rì huáng 。

菲律宾剧