当前位置:首页 > 海地剧 > 天才J_91-下分-商人 >

龙虎散,天才风云灭。千古恨,天才凭谁说。对山河百二,泪痕沾血。客馆夜惊尘土梦,宫车晓转关山月。问嫦娥、垂顾肯相容 ,同圆缺。###lóng hǔ sàn ,fēng yún miè 。qiān gǔ hèn ,píng shuí shuō 。duì shān hé bǎi èr ,lèi hén zhān xuè 。kè guǎn yè jīng chén tǔ mèng ,gōng chē xiǎo zhuǎn guān shān yuè 。wèn cháng é 、chuí gù kěn xiàng róng ,tóng yuán quē 。

呜呼!天才楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人!###wū hū !chǔ suī sān hù néng wáng qín ,qǐ yǒu táng táng zhōng guó kōng wú rén !断墙着雨蜗成字,天才老屋无僧燕作家,###duàn qiáng zhe yǔ wō chéng zì ,lǎo wū wú sēng yàn zuò jiā ,

天才J_91-下分-商人

剩欲出门追语笑,天才却嫌归鬓著尘沙。###shèng yù chū mén zhuī yǔ xiào ,què xián guī bìn zhe chén shā 。风翻蛛网开三面,天才雷动蜂窠趁两衙。###fēng fān zhū wǎng kāi sān miàn ,léi dòng fēng kē chèn liǎng yá 。屡失南邻春事约,天才只今容有未开花。###lǚ shī nán lín chūn shì yuē ,zhī jīn róng yǒu wèi kāi huā 。

天才J_91-下分-商人

翰墨场中老伏波 ,天才菩提坊里病维摩。###hàn mò chǎng zhōng lǎo fú bō ,pú tí fāng lǐ bìng wéi mó 。近人积水无鸥鹭 ,天才时有归牛浮鼻过。 闭门觅句陈无己,天才对客挥毫秦少游。###jìn rén jī shuǐ wú ōu lù ,shí yǒu guī niú fú bí guò 。 bì mén mì jù chén wú jǐ ,duì kè huī háo qín shǎo yóu  。

天才J_91-下分-商人

正字不知温饱未,天才西风吹泪古藤州。###zhèng zì bú zhī wēn bǎo wèi ,xī fēng chuī lèi gǔ téng zhōu 。

天才拾遗白发有谁怜?零落歌诗遍两川。###shí yí bái fā yǒu shuí lián ?líng luò gē shī biàn liǎng chuān 。靖康耻 ,天才犹未雪。臣子恨 ,天才何时灭!驾长车,踏破贺兰山缺 。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙 。###jìng kāng chǐ ,yóu wèi xuě 。chén zǐ hèn  ,hé shí miè !jià zhǎng chē ,tà pò hè lán shān quē 。zhuàng zhì jī cān hú lǔ ròu ,xiào tán kě yǐn xiōng nú xuè  。dài cóng tóu 、shōu shí jiù shān hé ,cháo tiān què 。

远水无涯山有邻。相看岁晚更情亲 。笛里月,天才酒中身。举头无我一般人。###yuǎn shuǐ wú yá shān yǒu lín 。xiàng kàn suì wǎn gèng qíng qīn 。dí lǐ yuè ,天才jiǔ zhōng shēn 。jǔ tóu wú wǒ yī bān rén 。绍兴元年七月十日 ,天才余至会稽,天才因览黄庭坚所书张志和渔父词十五首,戏同其韵,赐辛永宗。###shào xìng yuán nián qī yuè shí rì ,yú zhì huì jī ,yīn lǎn huáng tíng jiān suǒ shū zhāng zhì hé yú fù cí shí wǔ shǒu ,xì tóng qí yùn ,cì xīn yǒng zōng 。

一湖春水夜来生 。几叠春山远更横。烟艇小 ,天才钓丝轻。赢得闲中万古名。###yī hú chūn shuǐ yè lái shēng 。jǐ dié chūn shān yuǎn gèng héng 。yān tǐng xiǎo ,天才diào sī qīng 。yíng dé xián zhōng wàn gǔ míng 。谁云渔父是愚翁。一叶浮家万虑空。轻破浪,天才细迎风。睡起蓬窗日正中。###shuí yún yú fù shì yú wēng 。yī yè fú jiā wàn lǜ kōng  。qīng pò làng ,天才xì yíng fēng 。shuì qǐ péng chuāng rì zhèng zhōng 。

马耳他剧